เกี่ยวกับเรา


สถาบันพระปกเกล้า


สถาบันพระปกเกล้า เป็นสถาบันวิชาการแห่งชาติ ที่ดำเนินรอยตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอันที่จะพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดสันติสุขสถาพรแก่          ปวงชนชาวไทยทุกคน ทั้งนี้ ภารกิจหลักของสถาบันพระปกเกล้า คือ เผยแพร่ ส่งเสริม และพัฒนาประชาธิปไตย โดยสถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการจัดการศึกษาอบรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาล และสันติวิธี โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งนี้ กลุ่มนักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองระดับท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและพัฒนาการเมืองการปกครองไทยในภาพรวม ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่สถาบันพระปกเกล้าได้ให้ความสำคัญตลอดมา

ภายใต้บริบททางสังคมที่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงเป็นช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ สถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ขยายไปสู่วงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มนักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองระดับท้องถิ่น ที่ต้องใช้เวลาการทำงานในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ ไม่มีเวลาหรือโอกาสในการมาศึกษาอบรมกับสถาบันฯ โดยตรง นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาทักษะการเป็นตัวแทนที่ดีซึ่งจะเป็นภาคส่วนสำคัญในการทำให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งมากขึ้น

สถาบันพระปกเกล้า จึงได้ริเริ่มให้มี โครงการการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์e-Learning เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย แก่นักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองระดับท้องถิ่น รวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นหลักสูตรการศึกษาอบรมในรูปแบบใหม่

สถาบันพระปกเกล้า พร้อมเปิดการศึกษาอบรมในโครงการการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รวม 3 หลักสูตร คือ

 1. หลักสูตร E-Learning for National politicians (ENP)
 2. หลักสูตร E-Learning for Local politicians (ELP)
 3. หลักสูตรค่านิยมพื้นฐานของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

โดยมีระยะเวลาเข้าศึกษาอบรม 90 วัน นับแต่วันเริ่มลงทะเบียน หากเรียนจบหลักสูตรสามารถรับประกาศนียบัตรจากสถาบันพระปกเกล้าได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในประเด็นความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับบุคคลที่สนใจเข้าสู่แวดวงการเมืองระดับชาติ การเมืองระดับท้องถิ่น และพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 • เพื่อเป็นการประเมินความรู้ ความสามารถเบื้องต้น สำหรับบุคคลที่สนใจเข้าสู่แวดวงการเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น และพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ว่าอยู่ในระดับใด และต้องพัฒนาอย่างไร
 • เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึง พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ระบบการเรียนการสอน

 1. ระบบการเรียนการสอน เรียงตามลำดับก่อน-หลัง ดังนี้
  • กระบวนการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
  • การชี้แจงการใช้ระบบ ผ่านคู่มือการใช้ระบบออนไลน์
  • การประเมินวัดระดับความรู้ก่อนการอบรมในแต่ละชุดวิชา (Pre-Test)
  • การอบรมผ่านระบบออนไลน์ในแต่ละชุดวิชา
  • การประเมินวัดระดับความรู้หลังการอบรมในแต่ละชุดวิชา (Post-Test)
  • การประมวลผลการวัดระดับในแต่ละชุดวิชา และประมวลผลในภาพรวมของการอบรมผ่านระบบออนไลน์
  • การมอบใบผ่านการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (E-Certificate)
 2. ระบบการเรียนการสอน ผู้สนใจหรือกลุ่มเป้าหมาย สามารถสมัครเข้ารับการอบรมโดยการลงทะเบียนออนไลน์ ทั้งนี้ภายหลังจากทำการลงทะเบียนเข้าระบบในครั้งแรก ระบบจะทำการเริ่มนับเวลาการเรียนตั้งแต่เริ่มจนถึงจบการอบรมภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งระบบจะอนุญาตให้ใช้เวลาในการเรียนเท่ากันทุกคน
 3. ผู้ทำการศึกษาอบรมในระบบ จะต้องผ่านการประเมินวัดระดับความรู้ก่อนการอบรมในแต่ละชุดวิชา (Pre-Test) ก่อนการอบรมในแต่ละชุดวิชา ซึ่งผู้ทำการศึกษาอบรมที่ได้ผลการประเมินดังกล่าวมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะทำการประเมินให้ผ่านชุดวิชานั้นๆ โดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้องทำการศึกษาอบรมในชุดวิชานั้นๆ
 4. หลังจากผู้ทำการศึกษาอบรมในระบบ ศึกษาอบรมในแต่ละชุดวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องผ่านการวัดระดับความรู้หลังการอบรมในแต่ละชุดวิชา (Post-Test) เพื่อประเมินผลการศึกษาอบรมประจำชุดวิชา ทั้งนี้ผู้ไม่ผ่านการประเมินดังกล่าว จะต้องศึกษาอบรมในชุดวิชานั้นๆ อีกครั้ง และทำการวัดระดับความรู้หลังการอบรม (Post-Test) อีกครั้งตามที่ระบบกำหนดไว้
 5. ทำการศึกษาอบรมในระบบ สามารถเลือกศึกษาอบรมในชุดวิชาใดก่อน-หลัง ได้ ตามความสนใจ แต่โดยรวมต้องศึกษาอบรมและวัดระดับความรู้ให้ครบทุกชุดวิชา
 6. ในการวัดระดับความรู้ก่อนการอบรม และหลังการอบรม ระบบจะมีการกำหนดเกณฑ์คะแนนสำหรับผ่าน / ไม่ผ่าน เอาไว้ และในการวัดระดับความรู้ ระบบจะทำการสุ่มเลือกแบบวัดระดับโดยอัตโนมัติ
 7. เมื่อผู้ทำการศึกษาอบรมในระบบ ทำการศึกษาอบรมครบทุกชุดวิชา และสามารถผ่านการวัดระดับความรู้ครบทุกชุดวิชาแล้ว ระบบจะอนุมัติออกใบผ่านการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (E-Certificate) แก่ผู้ทำการศึกษาอบรม