การลงทะเบียน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการสมัครสมาชิก

ผู้สมัครสมาชิกตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการร้องเรียนออนไลน์ของ สถาบันพระปกเกล้าดังต่อไปนี้


       1. การสมัครสมาชิกของระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ ของสถาบันพระปกเกล้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
       2. ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัคร หาก ตรวจพบว่าข้อมูลของ ผู้สมัครไม่เป็นความจริง สถาบันพระปกเกล้าจะระงับ การใช้งานของผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
       3. เมื่อผู้สมัครทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สถาบันพระปกเกล้าจะทำการส่ง รหัสยืนยันสมาชิก (Activate Code) หรือ e-mail ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก จากนั้นให้ผู้สมัครทำการยืนยันการ เป็นสมาชิก (Activate) ภายใน 30 วัน ผู้สมัครจึงจะสามารถใช้ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ระบบ (Log in) มิฉะนั้นบัญชีของผู้สมัครจะถูกยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
       4. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้าง สมัครสมาชิก เพื่อให้ได้ซึ่งสิทธิการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
       5. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ของ สถาบันพระปกเกล้าทั้งหมดนั้น ผู้สมัคร ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของ สถาบันพระปกเกล้าซึ่งผู้สมัครต้องอนุญาตให้สถาบันพระปกเกล้าใช้ข้อมูลของผู้สมัครสมาชิกในงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระปกเกล้า
       6. ผู้สมัครจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกเป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถ เข้าใช้จากทางชื่อของผู้สมัคร ได้ทางสถาบันพระปกเกล้าจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
       7. กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลสัญชาติไทย ต้องใส่หมายเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

 

ข้าพเจ้าผู้สมัคร ได้อ่านเงื่อนไขการสมัครสมาชิกแล้วและยินยอมให้สถาบันพระปกเกล้าตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ถ้าผู้สมัครตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง ดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทาง สถาบันพระปกเกล้าเห็นสมควร แต่ ถ้าไม่ตกลงกรุณากด 'ไม่ยอมรับ' เพื่อกลับไป หน้าหลัก